Opholdsstedet Den Lille Gård er godkendt til følgende:

  • Anden psykisk vanskelighed
  • Stressbelastning
  • Dømt til strafferetslig foranstaltning
  • Indadreagerende adfærd
  • Kriminalitet, ikke personfarlig adfærd
  • Omsorgssvigt
  • Anden socialt problem

AKUTORDNING

Opholdsstedet Den Lille Gård kommer ydermere til at råde over akutpladser til anbringelse af unge, hvis deres adfærd bærer præg af ikke at kunne begå på deres nuværende institution/hjem og vores akutberedskab vil være tilgængelig indenfor få timer.

DØGNTELEFON

I forbindelse med eventuelle hjemmeweekender/ferier vil Opholdsstedet Den Lille Gård kunne kontaktes døgnet rundt. Skulle der i forbindelse med den unges ophold hos egen familie opstå konflikter, som de selv er ude af stand til at løse, vil en medarbejder fra Opholdsstedet Den Lille Gård kunne kontaktes. Findes der ikke en løsning på problemet, kan den unge vende tilbage til Opholdsstedet Den Lille Gård

UNDERVISNINGSTILBUD

Som udgangspunkt bør undervisningen af den unge varetages af skoler udenfor huset, men der gives også mulighed for hjemmeundervisning af specialunderviser, hvis dette kræves.

Faglige metoder

På Den lille gård arbejder vi med følgende faglige metoder.

Metodisk tilgang

At vores beboer oplever at blive mødt på deres psykologiske grundbehov og at de får mulighed for at tilegne sig og udvikle deres tilværelseskompetencer på et kvalificerende selvbestemmendegrundlag.

Jan Tønnesvang introducerede i 2001 en teori om noget af dét, der driver og former menneskeliv. Det er denne teori der danner grundlag for det, vi i dag kender som Vitaliseringspsykologi. Vitaliseringspsykologi beskæftiger sig særligt med de psykologiske grundbehov, og hvorledes vitaliserende (psykologisk ilten) betingelser i vores omgivelser fremmer motivation, trivsel og skaber rammer for at vi kan blive kvalificeret selvbestemmelse i vores måder at udvikle og mestre vores tilværelse på.

Vitaliseringspsykologi er en helhedsorienteret psykologi, der beskæftiger sig med de betingelser der er i vores omgivelser, som levendegør vores eksistentielle vilkår samt vores mulighed for at trives og udvikle os som personer i relation til andre. Vitalisering har en særlig betydning i forhold til vores psykologiske grundbehov.

Kvas-Vital.

Vitaliseringsmodellen (Vital-modellen) viser, hvordan de psykologiske grundbehov indgår i en dynamisk sammenhæng, som understøttes og vitaliseres af den psykologiske ilt, der findes i de vitaliserende miljøer. De psykologiske grundbehov og den psykologiske ilt har betydning for måderne, hvorpå vi som mennesker er motiverede og engagerede i vores liv.

Modellen for Kvalificeret Selvbestemmelse (KvaS-modellen) viser, hvorledes teknikalitet, socialitet, sensitivitet og refleksivitet indgår i en helhedsforståelse af tilværelseskompetence, der omfatter såvel kvalificering som selvbestemmelse. Sammenhængen mellem kvalificering og selvbestemmelse danner grundlag for, at der forekommer dannelse i vores liv.

ACT

ACT, eller Acceptance and Commitment Therapy, er en af de nyere former for Kognitiv Adfærdsterapi, der har fået stor opmærksomhed indenfor de senere år.

I ACT arbejder vi ud fra den forudsætning, at psykisk sundhed handler om at kunne rumme ubehagelige tanker, følelser og kropslige fornemmelser, samtidigt som man lever i tråd med det, der er vigtigt og meningsfuldt for én.

 

https://www.actdanmark.dk/hvad-er-act-acceptance-and-commitment-therapy/

Mentalisering

Mentalisering handler om, at skabe forestillinger om det mentale liv der ligger bag menneskelige handlinger. Mentalisering beskrives som implicit og eksplicit fortolkning af egne og andres handlinger på baggrund af indre mentale tilstande, så som ønsker, behov, intentioner, tanker mm. Det er vigtigt at bemærke, at til trods for at ordet mentalisering kan give associationer til kognitive aspekter, fokuserer mentalisering på alle mentale tilstande, både de kognitive såvel som de emotionelle. Videre foregår mentalisering for det meste implicit, hvilket kan ses som førbevidste, eller ubevidste processer. Mentalisering forekommer tredelt, idet evnen dækker over at kunne forstå en selv, andre og relation mellem en selv og den andre.

 

https://www.institutformentalisering.dk/

DE FYSISKE RAMMER

SÆRSLEV, BOGENSE

Opholdsstedet Den Lille Gaard er beliggende imellem Odense og Bogense, på en nyrenoveret 3-længet gård på 350 kvm beboelse og en sidebygning på 150 kvm der ligger på 1,5 ha grund.

Opholdsstedet Den Lille Gaard bærer ikke præg af den typiske institution, men mere de hjemlige omgivelser.