Lidt mere om os...

Bag Opholdsstedet Den Lille Gård står idemand og initiativtager Peter Stausgaard, som har mere end 15 års erfaring med livstilændringer for unge med forskellige udfordringer.

Jeg har igennem en årrække været tilknyttet en række forskellige institutioner, men mente jeg kunne komme med en anden indgangsvinkel til de unges problematikker.

Jeg udviklede konceptet, som i korte træk handler om sundhed, motion og ansvarlighed, og vi har nu endelig realiseret drømmen om eget bosted.

Foruden jeg selv, består holdet af en række utroligt dygtige professionelle, som er håndplukket til netop denne form for behandling.

Kontakt os på

Tlf.: 2883 6173
E-mail: mic@odlg.dk

MÅLGRUPPE

Opholdsstedet Den Lille Gårds målgruppe er unge mellem 14 – 22 årige med sociale problemstillinger heriblandt kriminalitet og omsorgssvigt. Derudover tilbyder Opholdsstedet Den Lille Gård livsstilsændringer til alle med behov i kortere eller længere varighed.

Godkendt til...

Opholdsstedet Den Lille Gård er af myndighederne godkendt til:

 • Anden psykisk vanskelighed
 • Stressbelastning
 • Dømt til strafferetslig foranstaltning
 • Indadreagerende adfærd
 • Kriminalitet, ikke personfarlig adfærd
 • Omsorgssvigt
 • Anden socialt problem

FORMÅL

 • At lave en livsstilsændring og omstrukturering af den unges hverdag
 • At yde pædagogisk støtte til socialt truede unge  (14-22) indenfor normalområdet
 • Gennem en atmosfære af varme, tillid, tryghed og fred at bibringe den unge så mange menneskelige og sociale ressourcer og værktøjer, så de sættes i stand til at vælge et liv med nye relationer og tilgang til livet.
 • Gennem socialt samvær og relevante praktiske udfordringer, baseret på den enkelte unges forudsætninger at skabe og/eller genskabe troen på egen værdi og formåen.
 • Gennem guidning at kunne indgå i nye sociale relationer med jævnaldrende med succes og på sigt selv danne nye relationer på egen hånd.
 • Gennem tæt samarbejde med familie, Opholdsstedet Den Lille Gård og sociale myndigheder at arbejde konstruktivt  med et enkelte unge vanskelige relationer til sig selv, familien og omverdenen.

SOCIALPÆDAGOGISK LINIE

Opholdsstedet Den Lille Gård´s pædagogiske grundindstilling er, at beboerne skal gives værktøjer i hænde, der gør, at de kan blive hele mennesker igen og søge de rette relationer. De skal gives evnen til at indgå i forpligtende sociale sammenhænge og tage ansvaret for egne handlinger og træffe egne beslutninger på et kompetent grundlag.

Det tætte miljø gør, at der er ressourcer til at stille – og fastholde- krav til den enkelte ung. Samme miljø gør, at der er ressourcer til at differentiere krav under hensyntagen til den enkelte beboer. Endelig gør omgivelserne og beboergruppen, at det vil være muligt at undgå, at opholdsstedet i den enkeltes bevidsthed fremstår “institutionspræget”, men nærmere fremstår som hjemlige omgivelser og giver et mere familiært indtryk.

Der er til Opholdsstedet Den Lille Gård tilknyttet psykologer, familievejleder og supervisor med deraf supervision til følge.

SOCIALPÆDAGOGISKE BEHANDLINGSMULIGHEDER

På basis af overstående arbejdes der i det daglige, gennem en rar og hyggelig atmosfære, på at fastholde beboerne i de sociale relationer, de indgår i, – “familien”, såvel som i deres omgang med andre. Dette søges opnået gennem at præsentere den enkelte beboer for krav/oplevelser, som de vil kunne overkomme.

De unge vil blive opfordret til aktivt at deltage i de tilknyttede sportsklubber, foreninger og lign., som der  forefindes i lokalområdet. De vil i disse situationer kunne tilbydes guidning. Dvs. at de ved introduktion til disse vil være i følge med en medarbejder, der vejleder dem i forbindelse med den sociale interaktion med jævnaldrende. Den unge vil i kraft af dette tilbud kunne undgå at komme i en social marginalposition.

Opholdsstedet Den Lille Gård har etableret et større netværk, som den unge vil kunne indgå aktivt i. Der er f.eks tilknyttet Taekwondo, fodbold, cykling, fitness og andre større foreninger ift til aktiviteter.

AKUTORDNING

Opholdsstedet Den Lille Gård kommer ydermere til at råde over akutpladser til anbringelse af unge, hvis deres adfærd bærer præg af ikke at kunne begå på deres nuværende institution/hjem og vores akutberedskab vil være tilgængelig indenfor få timer.

DØGNTELEFON

I forbindelse med eventuelle hjemmeweekender/ferier vil Opholdsstedet Den Lille Gård kunne kontaktes døgnet rundt. Skulle der i forbindelse med den unges ophold hos egen familie opstå konflikter, som de selv er ude af stand til at løse, vil en medarbejder fra Opholdsstedet Den Lille Gård kunne kontaktes. Findes der ikke en løsning på problemet, kan den unge vende tilbage til Opholdsstedet Den Lille Gård.

UNDERVISNINGSTILBUD

Som udgangspunkt bør undervisningen af den unge varetages af skoler udenfor huset, men der gives også mulighed for hjemmeundervisning af specialunderviser, hvis dette kræves.

DAGSRYTME

Hverdagen på Opholdsstedet Den Lille Gård bærer præg af en stemning af humor, indre ro, stabilitet og fordragelighed. Udover de fælles måltider, er aktiviteterne samlingspunkterne for den unge. Der bakkes op omkring den enkelte unge i de forskellige aktiviteter, så der ved eventuelle konkurrencer er en opbakning fra hele opholdsstedet. Det tilstræbes, at den unge som minimum har 3 aktivitets-dage ift til de tilknyttede klubber og foreninger.

Der vil blive afsat tid til lektielæsning, fælles hyggestunder med motiverende samtaler, madlavning, TV/film o.lign.

FYSISKE RAMMER

Opholdsstedet Den Lille Gård er beliggende imellem Odense og Bogense, udenfor et mindre landsbysamfund (Særslev)

De fysiske rammer udgøres af en totalt ny renoveret 3-længet gård på 350 kvm beboelse og en sidebygning på 150 kvm der ligger på 1,5 ha grund.

Hver enkelt ung tilbydes eget værelse på ca 20 kvm, med fjernsyn og internetindgang. Der er fællesrum, køkken og bad og vagtværelse til personalet.

Opholdsstedet Den Lille Gård bærer ikke præg af den typiske institution, men mere de hjemlige omgivelser.

TILBUD I NÆRMILJØET

Ud over det beskrevne etablerede netværk i det umiddelbare nærmiljø (diverse sportsklubber og fitness) er der også mulighed for aktivitet på en nærliggende rideskole og den lokale sportshal.

Der er hyppige busafgange til Odense, eller der kan køres med bostedets bil, hvis dette skulle være nødvendigt.

FORÆLDRESAMARBEJDE OG SAMARBEJDSPARTNERE I ØVRIGT

I de tilfælde, hvor et tæt samarbejde mellem Opholdsstedet Den Lille Gård og den unges familie er muligt, vil dette blive tilstræbt.

Der vil således kunne indgås aftale om faste intervaller ml. personlig- og/eller telefonisk kontakt til, mellem Opholdsstedet Den Lille Gård/familie.

Der vil kunne etableres “familiedage”, hvor forældre, søskende, bedsteforældre o.a er inviteret til arrangementer på Opholdsstedet Den Lille Gård.

Der vil finde et tæt samarbejde sted mellem Opholdsstedet Den Lille Gård og den anbringende kommune. Dette samarbejde vil primært bestå af en løbende beskrivelse af den unges udvikling, psykisk, socialt og fagligt og vil herudover beskrive samarbejdet med familien. Denne kontakt vil overvejende blive effektueret via rapportskrivning hver 3 måned eller efter behov/ønske.

Der vil løbende bliver afholdt foredrag ift kriminalitet, vold og tyveri og dennes effekt på den unges hverdag og familier.

UDSLUSNING / EFTERVÆRN

I de tilfælde, hvor den familiemæssige situation muliggør det, bør den unge udsluses til egen familie eller hjælpes med egen lejlighed.

Falder en ung, grundet alder, udenfor Opholdsstedet Den Lille Gårds målgruppe, bør det tilstræbes at den anbringende kommune i samarbejde med Opholdsstedet Den Lille Gård finder et egnes sted til den unges videre ophold. I forbindelse hermed er det muligt, såfremt nyt opholdssted er indstillet herpå, at indgå i en glidende udslusning, således det sikres, at den unge ikke reagere uhensigtsmæssigt overfor et pludselig miljøskift.

Der kan etableres forskellige former for efterværn, af mere eller mindre udstrakt karakter. Dette mulige efterværn gør sig gældende i forhold til den unge, dennes familie samt evt. nyt opholdssted. Behovet for efterværn samt dettes karakter og udstrækning vurderes i det enkelte i samarbejde med den anbringende kommune.